Aktualności

Zdjęcie węgla.

Wójt Gminy Ornontowice informuje, że tylko 40% mieszkańców, którzy złożyli ankiety dotyczące wstępnego rozpoznania potrzeb na zakup paliwa stałego (węgla) złożyło później odpowiedni wniosek. Pozostałe 60% zaniechało tej czynności i nie figurują w gminnej bazie jako osoby chcące zakupić węgiel na preferencyjnych warunkach.

PRZYPOMINAM I PODKREŚLAM, że złożone do 31.10.2022 r. przez mieszkańców „Ankiety” nie są równoznaczne ze złożeniem wniosku na zakup węgla na preferencyjnych warunkach. Ankiety służyły jedynie do orientacyjnego rozeznania potrzeb. Warunkiem niezbędnym i koniecznym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest złożenie wniosku i jego pozytywna weryfikacja!

Z uwagi na krótki termin ewentualnej realizacji dostaw (do 31.12.2022 r.) PROSZĘ MIESZKAŃCÓW O NIEZWŁOCZNIE SKŁADANIE WNIOSKÓW!

Wniosek oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie:https://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/30862255

ARTeria CKiP, zaprasza na spotkanie z Mikołajem, które odbędzie się w sali ARTerii 6 grudnia o godz. 15.30. Szczegóły na plakacie.

Plakat promocyjny - spotkanie z Mikołajem 2022.

DODATEK WĘGLOWY – NOWELIZACJA

Poniższe zmiany dotyczą także dodatków dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania są piece zasilane paliwem: pellet, drewno kawałkowe, olej opałowy, gaz LPG oraz dodatków elektrycznych.

W dniu 3 listopada 2022 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o dodatku węglowym. Nowe przepisy przewidują m.in.:

  • Wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego przez kilka gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem (wyjątek do zasady „jeden adres, jeden dodatek”).

Nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych zamieszkujących w odrębnych (samodzielnych) lokalach pod jednym adresem zamieszkania (np. dwa domy mieszkalne na jednej posesji, pod jednym numerem miejsca zamieszkania czy budynek wielolokalowy bez wydzielonych numerów lokali), jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania.
W tym przypadku należy podjąć formalne kroki, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania.

W związku z powyższym do wniosku o dodatek węglowy należy dołączyć zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego o samodzielności lokalu:

Czytaj więcej DODATEK WĘGLOWY – NOWELIZACJA

ARTeria CKiP zaprasza na Biesiadę Barbórkową, która odbędzie się 8 grudnia o godz. 17.00 w sali ARTerii. Koszt biletu to 50 zł, a w cenie oczywiście golonko oraz inne tradycyjne przystawki.

Gwiazdą wieczoru będzie Krzysztof Zaremba z Orkiestrą!

Bilet można zakupić w biurze ARTerii.

Plakat - Biesiada Barbórkowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach zawiadamia, że  załatwienie spraw w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (piece zasilane paliwem: pelet, drewno kawałkowe, olej opałowy, gaz LPG) na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, nie zostaną wypłacone w przewidzianym w ustawie terminie miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawidłowo złożonego wniosku.

Wyjaśniamy, że powyższa sytuacja wynika z braku przekazania do Gminy Ornontowice środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania zleconego przez administrację rządową.

 Jednocześnie informujemy, że rozpatrzenie powyższych spraw oraz wypłaty dodatków nastąpią niezwłocznie po przekazaniu gminie środków na ich realizację.

Śląska Karta Usług Publicznych

Przypominamy, że w miesiącu grudniu 2022 r. i styczniu 2023 r. bilet miesięczny zakodowany na karcie ŚKUP nie zostanie zakupiony ze względu na małą liczbę dni szkolnych oraz okres ferii zimowych, w związku z czym rodzice muszą dokonać zakupu biletu na własny koszt.

Do góry