Aktualności

Logo Śląskiej Izby Rolniczej.

W dniu 24 września 2023 r. w godzinach od 8:00 do 18:00 odbędą się wybory do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej. Zapraszamy do zgłaszania się osób chętnych do udziału w pracy Okręgowej Komisji Wyborczej (wymagany pięcioosobowy skład), która przeprowadzi wybory.

W skład komisji mogą wejść tylko członkowie izby rolniczej tj. każda osoba fizyczna i prawna będąca podatnikiem podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

Członkowie komisji otrzymają zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu w kwocie 200,00 zł netto.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Wydział Środowiska i Gospodarki Odpadami pod nr tel. 32/33-06-237.

Grafika – Informacja

Informuje się mieszkańców Gminy Ornontowice, że w dniu 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników wybranych na Kadencję 2020-2023. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2023 r., poz. 217 z późn. zm.), Rada Gminy Ornontowice najpóźniej w październiku br. winna dokonać wyboru ławników na kadencję 2024-2027:
– do Sądu Okręgowego w Katowicach w liczbie 1 ławnika, w tym:
1 ławnik do orzekania w sprawach karnych,
– do Sądu Rejonowego w Mikołowie w liczbie 1 ławnika, w tym:
1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Czytaj więcej “Wybory ławników na kadencję 2024-2027”
Grafika z napisem: ważne.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK) informuje o wprowadzeniu przez Prezesa Rady Ministrów drugiego trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, drugiego stopnia alarmowego BRAVO na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujących od dnia 1 czerwca 2023 r. od godz. 00:00 do dnia 31 sierpnia 2023 r. do godz. 23:59.

Czytaj więcej “Wprowadzenie drugiego trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, drugiego stopnia alarmowego BRAVO na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”
Grafika promocyjna z napisem: Urząd Gminy informuje.

Prezentujemy sprawozdanie z realizacji ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za rok 2022.

Do góry