Aktualności

Logo Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż 4 sierpnia br. w Katowicach odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące programu kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), budowa linii kolejowej nr 170 Katowice – Jastrzębie Zdrój – granica RP – Ostrawa.

W spotkaniu udział wzięli: Dariusz Spyra – Zastępca Wójta Gminy Ornontowice, Henryk Nieużyła – Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice, włodarze gmin sąsiadujących m.in: Mikołowa, Łazisk Górnych, Orzesza, Czerwionki-Leszczyn oraz Katowic, Rybnika i Świerklan.

Dzień wcześniej podobne spotkanie odbyło się w Jastrzębiu-Zdroju.

Z ramienia Centralnego Portu Komunikacyjnego spotkanie prowadził oraz przedstawił ogólny zarys prac Dariusz Mańkowski – Kierownik Projektu (dotyczący części kolejowej). Następnie wypowiedzieli się również projektanci części kolejowej Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W prezentacji zostały przedstawione m.in.:

– inwestycje kolejowe na lata 2020 – 2034,

– 30 zadań inwestycyjnych,

– 1789km – długość linii kolejowych, które mają zostać wybudowane w ramach programu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Etapy przygotowania i realizacji inwestycji obejmują:

– regionalne konsultacje strategiczne,

– otwarte konsultacje z udziałem wszystkich zainteresowanych,

– spotkania informacyjno-konsultacyjne z jednostkami samorządu terytorialnego,

– strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko z udziałem wszystkich zainteresowanych stron,

– lokalne konsultacje społeczne z udziałem mieszkańców i samorządów lokalnych,

– postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z udziałem społeczeństwa,

– postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej z udziałem właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.

Ciekawą prezentację oraz uwagi do projektu przedstawił Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz, Kierownik Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB.

Materiały oraz prezentacje ze spotkania udostępnimy po ich otrzymaniu z Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W imieniu włodarzy gmin Powiatu Mikołowskiego stanowczy sprzeciw wyraził Mateusz Handel – Zastępca Burmistrza Mikołowa. Poinformował również, że kwestia przebiegu wariantów linii kolejowej została omówiona na posiedzeniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Na zakończenie otrzymaliśmy informację, iż w ciągu najbliższych 2-3 tygodni przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego skontaktują się z każdą gminą w celu ustalenia terminów spotkań w ramach poszczególnych gmin.

Informujemy, iż zgodnie z ustaleniami wszystkie nadesłane do Urzędu Gminy pytania, dotyczące obaw i zaniepokojenia mieszkańców, związanych z inwestycjami Centralnego Portu Komunikacyjnego, zostaną przekazane drogą mailową oraz na spotkaniu, które odbędzie się w Ornontowicach.

Zastępca Wójta Gminy Ornontowice

Dariusz Spyra

Grafika przedstawiająca mapę z inwestycjami Kolejowymi Centralnego Portu Komunikacyjnego w latach 2020-2034.

Szanowni Państwo, Szanowni Rolnicy !!!

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 roku, według stanu na dzień 1 czerwca
2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny 2020. Udział w nim jest obowiązkowy.

Kogo obejmuje spis rolny?

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:

– osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych),

– osoby prawne,

– jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

– samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl),

– odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,

– odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.


Zachęcamy wszystkich do spisania się za pomocą strony internetowej bądź wywiadu telefonicznego.

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Szczegółowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe w godzinach pracy Urzędu Gminy Ornontowice pod nr tel. 32 33-06-241.

Zgodnie z hasłem „Spiszmy się, jak na rolników przystało!” zapraszamy do jak najszybszego zapoznania się, przygotowania oraz niezwłocznego spisania się.

Dariusz Spyra
Z-ca Gminnego Komisarza Spisowego

Grafika promocyjna dotycząca Powszechnego Spisu Rolnego 2020
Grafika promocyjna dotycząca Powszechnego Spisu Rolnego 2020
Logo Centralnego Portu Komunikacyjnego

W związku z sytuacją wywołaną stanem epidemii COVID-19, zapowiadana na koniec czerwca br. publikacja raportu z konsultacji projektu dokumentu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego nastąpi do 31 sierpnia 2020 r.
www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

Kwitnące bzy

Jesienią tego roku planowane są kolejne nasadzenia bzów na posesjach mieszkańców, jest to kontynuacja akcji rozpoczętej w 2003 r.

Zapraszamy mieszkańców Gminy, na posesjach których dotychczas nie nasadzono bzów, do złożenia pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania, na przygotowanym druku dostępnym poniżej lub w portierni Urzędu Gminy. Akcją objęte są także posesje, na których nasadzone w latach wcześniejszych bzy obumarły.

Zgłoszenia można składać do dnia 21 sierpnia 2020 r. w portierni Urzędu Gminy lub przesłać wypełniony i podpisany skan na adres: ug@ornontowice.pl.

Sadzenie bzów odbędzie się jesienią, a jego wykonaniem zajmie się firma wyłoniona przez Urząd Gminy. Posesja objęta akcją otrzymuje maksymalnie 2 sadzonki, które zgodnie z przyjętymi zasadami, powinny być nasadzone w bliskiej odległości od ulicy.

Bliższych informacji w tym temacie udziela Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami pod nr tel. 32 33 06 237.

Budynek Urzędu Gminy Ornontowice z napisem "Wójt Gminy informuje".

Szanowni Mieszkańcy,

Przypominamy, że w dalszym ciągu (aż do odwołania) przyjmowanie interesantów w Urzędzie Gminy odbywa się wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i umówieniu wizyty, bezwzględnie z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności (m.in. założona maseczka ochronna).

Rekomendujemy załatwianie spraw w sposób zdalny, czyli drogą telefoniczną, elektroniczną, korespondencją tradycyjną lub za pośrednictwem skrytki e-PUAP.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zasadniczym kanałem służącym przyjmowaniu oficjalnej korespondencji w formie elektronicznej jest platforma ePUAP lub SEKAP.

Dane kontaktowe Urzędu Gminy:

  • e-mail: ug@ornontowice.pl,
  • sekretariat – tel. 32 330 62 11,
  • biuro obsługi stron – tel. 32 330 62 00,
  • portiernia – tel. 32 330 62 04.
Informacja Wójta Gminy oraz herb Gminy Ornontowice.

Wójt Gminy Ornontowice umożliwi odroczenie lub rozłożenie na raty podatku bądź umorzenie zaległości podatkowych, a także zwolnienie z czynszu za wynajem lokali gminnych (wynajmowanych przez przedsiębiorców), które są dopuszczalne przez przepisy prawa, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii koronawirusa.

Urząd Gminy będzie indywidualnie podchodził do każdego przypadku na wniosek strony. Do końca czerwca wstrzymane zostaną także upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucja zaległości za marzec i kwiecień.

Grafika promocyjna: Polski Bon Turystyczny.

Oddział ZUS w Chorzowie 18 sierpnia, we wtorek, organizuje telefoniczny dyżur ekspercki. Podczas rozmowy ze specjalistami ZUS będzie można zapytać o bon turystyczny, dowiedzieć się co trzeba zrobić aby go otrzymać oraz jak będzie wyglądało jego rozliczenie. Dodatkowo będzie można uzyskać porady w zakresie zakładania profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, który jest niezbędny do aktywowania bonu.

Eksperci ZUS będą dyżurować w najbliższy wtorek, 18 sierpnia, w godz. od 9.00 do 11.00, pod numerem telefonu 32 34 90 681. – Zachęcamy do skorzystania z porad telefonicznych naszych pracowników, którzy postarają się wyjaśnić wątpliwości dotyczące zarówno bonu turystycznego, jak i innych spraw, która można zrealizować za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Przypominam, że za pośrednictwem PUE możemy także składać wnioski o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej, w tym o świadczenie postojowe, czy dodatek solidarnościowy – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Z PUE ZUS mogą korzystać płatnicy składek, osoby ubezpieczone, jak również świadczeniobiorcy. Profil PUE pozwala na załatwianie wielu spraw bez wychodzenia z domu przez internet. Konto na PUE można założyć m.in. przy użyciu profilu zaufanego (ePUAP) oraz bankowości elektronicznej. Obecnie swój profil ma już ponad 5 mln osób.

Logo Polskiej Organizacji Turystycznej.

Jeśli w zakładce „Ogólny” na PUE ZUS nie ma zakładki „Polski Bon Turystyczny”, oznacza to, że nie masz ustalonego prawa do świadczenia w formie bonu. W takiej sytuacji, jeśli spełniasz wymagane warunki, powinieneś złożyć wniosek o to świadczenie do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT). POT wyda w tej sprawie decyzję.

Przed aktywacją bonu warto sprawdzić, która osoba w rodzinie jest uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ (tzn. która osoba składała wniosek o 500+). Na PUE ZUS zakładka [Polski Bon Turystyczny] jest widoczna u tej właśnie osoby. Czasem – w zależności od monitora – nie widać jej od razu. W zakładce [Ogólny] w menu bocznym po lewej stronie na dole strony znajduje się szara strzałka skierowana w dół – trzeba ją nacisnąć.

Bon turystyczny jest udostępniany na PUE ZUS na podstawie danych, które pochodzą od jednostek wypłacających świadczenie Rodzina 500+. Jeżeli zakładka [Polski Bon Turystyczny] nie jest widoczna u osoby, która jest uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ (tzn. u osoby, która składała wniosek o 500+), może to wynikać z braku odpowiedniej informacji w zbiorze udostępnionym do ZUS do przygotowania bonów. W takiej sytuacji należy złożyć do Polskiej Organizacji Turystycznej wniosek o ustalenie prawa do bonu lub dodatkowego uprawnienia do bonu. Do wniosku należy dołączyć informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ wydanego przez organ właściwy. Wniosek można złożyć papierowo na adres: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Janińska 32, 32-020 Wieliczka lub elektronicznie na skrzynkę ePUAP Polskiej Organizacji Turystycznej. Wzór wniosku jest dostępny na stronie www.bonturystyczny.gov.pl. POT rozpatrzy wniosek i wyda decyzję. Termin realizacji wniosku zależy od liczby zgłoszeń.

Jeżeli bon zostanie przyznany przez POT, zakładka [Polski Bon Turystyczny] będzie widoczna na PUE ZUS u osoby uprawnionej do bonu.

Więcej informacji o Polskim Bonie Turystycznym na stronie www.pot.gov.pl

Grafika z napisem "informacja".

Fundacja Dar Oze informuje o dofinansowaniu 85% na poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w województwie śląskim.

Zlecenia na przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej będziemy Fundacja będzie przyjmowała do dnia 18.08.2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wnioski przyjmuje do 28.08.2020 r. Szczegółowe informacje na temat programu znajdą państwo w linku poniżej.

Link do działania;
https://www.wfosigw.katowice.pl/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach-2020/konkurs-nr-pois-1-7-1-5-2020.html

Fundacja Dar Oze tworzy:
1. Wnioski aplikacyjne o uzyskanie dofinansowań.
2. Audyty energetyczne.
3. Studia wykonalności.
4. Projekty instalacyjno-wykonawcze.
5. Projekty budowlane.

Fundacja przeprowadza również roboty budowlane na terenie całej Polski.

W celu zlecenia przygotowania audytu energetycznego, lub/i w celu podpisania z nami umowy z Fundacją o przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/technicznej, w terminie trwania naboru,
prosimy o kontakt pod na numer telefonu: 22 122 1058 – Dariusz Skrobisz.

Fundacja przeprowadza inwestorów inwestorów przez cały proces składania i kompletowania dokumentacji. Rozlicza projekty po realizacji inwestycji, przed instytucją udzielającą
dofinansowania.

Zespół Fundacji Dar Oze
info@fundacjadaroze.pl
www.daroze.pl

Logo Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne projekcje filmów, które zostaną udostępnione na naszym kanale YouTube po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Rozwój infrastruktury sportowej. Możliwości rozwoju samorządu terytorialnego” – Paweł Czwarno – zastępca dyr. Departamentu Infrastruktury Sportowej

Formularz rejestracyjny: https://www.nist.gov.pl/edukacja/film—rozwoj-infrastruktury-sportowej–mozliwosci-rozwoju-samorzadu-terytorialnego,2464.html

Istotne kwestie dotyczące funkcjonowania pracodawcy samorządowego w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19” – Joanna Zadłużna – radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

Formularz rejestracyjny: https://www.nist.gov.pl/edukacja/film—istotne-kwestie-dotyczace-funkcjonowania-pracodawcy-samorzadowego-w-okresie-stanu-zagrozenia-epidemiologicznego-lub-stanu-epidemii-ogloszonego-z-powodu-covid-19,2465.html

Postępowanie z dokumentacją w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących przepisów – pomiędzy teorią, a praktyką– Tomasz Matuszak – historyk – archiwista, teoretyk i praktyk

Formularz rejestracyjny: https://www.nist.gov.pl/edukacja/film—postepowanie-z-dokumentacja-w-jednostkach-samorzadu-terytorialnego-w-swietle-obowiazujacych-przepisow—pomiedzy-teoria–a-praktyka,2466.html

Film zostanie udostępniony na naszym kanale YouTube po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Po prawidłowej rejestracji, około godziny 15:00 otrzymacie Państwo na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail link do filmu. Film będzie dostępny bezterminowo. Osoby rejestrujące się po godzinie 15:00, otrzymają link do filmu w dniu następnym.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę podczas rejestracji na wpisanie poprawnego adresu  e-mail, na który zostanie przesłany link do filmu.

Jednocześnie informujemy, że każda osoba powinna użyć odrębnego adresu e-mail. Uwzględniane będą wyłącznie unikatowe adresy e-mail.

Dodatkowych informacji udzielają:

Pan Mariusz Kocik mail: mariusz.kocik@nist.gov.pl, tel. 510 872 795

Pan Michał Wojdala mail: michal.wojdala@nist.gov.pl, tel. 510 872 814

ZUS informuje o zmianach w organizacji pracy. W najbliższy piątek, 14 sierpnia, sale obsługi klientów w placówkach ZUS będą nieczynne. W tym dniu nie będzie również działało Centrum Obsługi Telefonicznej.
14 sierpnia został wyznaczony przez urząd jako dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia. Jest to obowiązek pracodawcy wynikający z przepisów kodeksu pracy.

Warto przypomnieć, że ZUS jest zawsze dostępny poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Dodatkowo całodobowo wciąż działać będzie specjalna infolinia do obsługi spraw związanych z Polskim Bonem Turystycznym (tel. 22 11 22 111).

Za utrudnienia przepraszamy.

Beata Kopczyńska
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
Województwa Śląskiego

Plakat informujący o nieczynnych placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 14 sierpnia 2020 roku.

Do góry