Aktualności

28 maja odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Ornontowice, której tematami wiodącymi były raport o stanie Gminy i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. W związku z epidemią kornonawirusa, to jedne z najważniejszych w roku posiedzeń przeprowadzono w sposób zdalny.

Rok 2020 jest drugim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy raport o stanie Gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy.

W trakcie sesji Wójt Gminy Ornontowice, Marcin Kotyczka, przedstawił radnym szczegółowe informacje z zakresu działalności w ubiegłym roku. Następnie Rada Gminy Ornontowice podjęła większością głosów (11 głosów ZA i 4 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ) uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ornontowice.

Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2019 rok oraz jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ornontowice za 2019 rok.

Szanowni Mieszkańcy,

Od poniedziałku 25 maja, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r., urzędy administracji samorządowej są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Urząd Gminy Ornontowice jest dostępny dla mieszkańców, jednak z pewnymi ograniczeniami.

Przyjmowanie interesantów odbywa się wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i umówieniu wizyty, bezwzględnie z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Wchodząc do Urzędu Gminy mieszkaniec musi być zaopatrzony w swoją maseczkę ochronną. Przy wejściu do urzędu znajdują się środki do dezynfekcji rąk oraz jednorazowe rękawiczki.

Liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

W portierni urzędu w dalszym ciągu funkcjonuje biuro podawcze, gdzie mieszkańcy mają możliwość składania pism/wniosków do urzędu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, a na parterze budynku (po lewej stronie od głównego wejścia) znajdują się nieodpłatne druki do pobrania w wersji papierowej.

W dalszym ciągu rekomendujemy załatwianie spraw w sposób zdalny, czyli drogą telefoniczną, elektroniczną, korespondencją tradycyjną lub za pośrednictwem skrytki e-PUAP.

Dane kontaktowe Urzędu Gminy:

  • e-mail: ug@ornontowice.pl,
  • sekretariat – tel. 32 330 62 11,
  • biuro obsługi stron – tel. 32 330 62 00,
  • portiernia – tel. 32 330 62 04.

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, jak i pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej, w związku z trwającą epidemią koronawirusa podjęliśmy decyzję o nieprzeprowadzaniu w maju corocznych odczytów za zużytą wodę.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Ornontowic o pomoc w dokonania tych odczytów w sposób zdalny tj. poprzez samodzielny odczyt (tylko czarne cyfry na wodomierzu) i przekazanie stanu wodomierza (imię i nazwisko, adres, numer odbiorcy, stan wodomierza) poprzez:

– link na stronie www.ornontowice.pl lub www.zgkiw.ornontowice.pl – „odczyt wodomierza”;

– wiadomość e-mail na adres: oplaty@zgkiw.ornontowice.pl;

– kontakt telefoniczny pod nr tel. 32 336 12 33 (w godz. 7.00 – 15.00).

Odczyt jak i jego przekazanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej winno odbyć się w nieprzekraczalnym terminie od 25 do 30 maja 2020 r.

Wszyscy odbiorcy usług, którzy w ww. terminie nie przekażą informacji o stanie wodomierza zostaną zryczałtowani na poziomie dotychczasowego zużycia wody (uwaga – ewentualna niedopłata/nadpłata zostanie przesunięta i rozliczona za dwa okresy w 2021 r.).

Do końca czerwca 2020r. w tradycyjny sposób dostarczymy nowe książeczki opłat za zużytą wodę i odprowadzone ścieki do wszystkich (zryczałtowanych) odbiorców usług. Za zaistniałą sytuację przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość i współpracę dla obopólnego dobra.

Dyrektor ZGKiW Arkadiusz Pamuła

ODCZYT WODOMIERZA:
http://ornontowice.pl/dla-mieszkancow/odczyt-wodomierza/

Wójt Gminy Ornontowice przypomina o obowiązku zapłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2020 r.

Opłatę wnosi się na rachunek gminy:

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie o/Ornontowice

50 8454 1053 2001 0011 0695 0001

z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.

Jak co roku o tej porze, na terenie naszej Gminy zaczynają kwitnąć piękne, kolorowe bzy, które są wizytówką naszej miejscowości. Chcąc uwiecznić ich piękno, prosimy mieszkańców o wysyłanie fotografii bzów ze swoich ogródków na adres: bzy@ornontowice.pl. Przesłane zdjęcia wykorzystane będą w celach promocyjnych Gminy Ornontowice (prasa, internet, publikacje, tablice reklamowe itp.). Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do włączenia się w akcję.

Przesyłając zdjęcia, autor zrzeka się praw autorskich do zdjęć i przekazuje te prawa na Urząd Gminy Ornontowice, w celu wykorzystania ich przez Urząd we wszelkim możliwym zakresie dotyczącym promocji gminy tj. (prasa, internet, publikacje, tablice reklamowe, itp.).

Wójt Gminy Ornontowice umożliwi odroczenie lub rozłożenie na raty podatku bądź umorzenie zaległości podatkowych, a także zwolnienie z czynszu za wynajem lokali gminnych (wynajmowanych przez przedsiębiorców), które są dopuszczalne przez przepisy prawa, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii koronawirusa.

Urząd Gminy będzie indywidualnie podchodził do każdego przypadku na wniosek strony. Do końca czerwca wstrzymane zostaną także upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucja zaległości za marzec i kwiecień.

Aby ułatwić konsumentom identyfikację produktów wytworzonych z polskich surowców, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano znak „PRODUKT POLSKI” i zasady jego stosowania. Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych produkty opatrzone tą informacją muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem że składniki takie nie są wytwarzane w kraju. Więcej o znaku „PRODUKT POLSKI”

Szczegóły: https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/

Wójt Gminy Ornontowice informuje, iż od 01.06.2020 r. bezpłatna komunikacja gminna rusza na wszystkich kursach. Dotychczas zawieszone były kursy 3 i 5.

Informuję, że po konsultacji z dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, podjęto decyzję o wznowieniu od 1 czerwca:

  • zajęć opiekuńczych w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej;
  • konsultacji dla klas IV – VIII szkoły podstawowej;
  • zajęć rewalidacyjnych.

Odnośnie szczegółów w tym zakresie proszę się kontaktować bezpośrednio z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym (tel. 32 235 50 16).

W dalszym ciągu rekomendujemy w miarę możliwości o pozostawienie dzieci w domu.

Marcin Kotyczka
Wójt Gminy

Do góry