Aktualności

Uwaga! W związku z awarią samochodu w firmie Remondis, nastąpi opóźnienie w odbiorze odpadów, które podlegają segregacji.

Odpady zostaną odebrane najpóźniej do wtorku tj. 27.08.2019 r.

Zmiana ustawy o systemie oświaty nałożyła na Gminy obowiązek zmiany treści dotychczas obowiązujących uchwał. Na mocy prawa i podjętych uchwał zmieniły się dotychczasowe zasady przyznawania stypendium dla młodzieży szkolnej i studentów i tak:

  • wszyscy uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej im. K. Miarki w Gminie Ornontowice bez względu na miejsce zamieszkania ucznia mogą zawnioskować o przyznanie stypendium specjalnego, składając stosowny wniosek w Urzędzie Gminy Ornontowice,

  • uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej Gminy, a uczęszczający do szkół w innych miejscowościach, wnioski o stypendia winni składać w Urzędach/Starostwach Powiatowych, które są organem prowadzącym dla tych szkół do których uczęszcza uczeń (przykład: uczeń uczęszczający do szkoły podstawowej w Gliwicach, Katowicach,… ubiega się o stypendium w tych gminach, miastach),

  • uczniowie szkół ponadpodstawowych wnioski o stypendia winni składać w Urzędach/Starostwach Powiatowych, które są organem prowadzącym dla tych szkół do których uczęszcza uczeń. (przykład: uczeń realizujący naukę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach ubiega się o stypendium w Starostwie Powiatowym w Mikołowie, które jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych),

  • studenci zamieszkali na terenie Gminy Ornontowice ubiegają się o stypendia wg dotychczasowych zasad, na podstawie nowej Uchwały.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium specjalnego
upływa z dniem 15 października br.
Dokumenty do pobrania:

 

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Ornontowice wykupi usługę bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach komunikacyjnych na obszarze Metropolii oraz gmin, dla których organizatorem komunikacji jest Metropolia, na okres jednego miesiąca tj. września br., dla uczniów w wieku 7-16 lat będących mieszkańcami Ornontowic.

Z związku z powyższym do 29.08.2019 r., do godz. 14.00 można dostarczać karty ŚKUP do Urzędu Gminy (pokój 113) w celu zakodowania przejazdów. Karty po zakodowaniu będzie można odbierać w Urzędzie Gminy 30.08.2019 r. po godz. 12.00.

Dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej będą mogły podróżować bezpłatnie komunikacją publiczną po terenie Ornontowic (liniami autobusowymi) natomiast dzieci uczęszczające do szkół ponadpodstawowych w wieku do 16 lat będą mogły podróżować bezpłatnie po terenie dwóch i więcej miast (liniami autobusowymi i trolejbusowymi lub wyłącznie tramwajowymi).

Pierwszeństwo wykupu bezpłatnych przejazdów przysługuje dzieciom, które zgłosiły się w wyznaczonym terminie tj. do 20.06.2019 r. ponieważ Urząd Gminy zarezerwował środki w budżecie, w oparciu o liczbę w/w wskazanych zgłoszeń.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż od 27 sierpnia br. będą prowadzone prace związane z wymianą nawierzchni ul. Marzankowice (odcinek od nr 19 do nr 29).

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32 33-06-268.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.

Prosimy, aby na czas prowadzenia robót nie pozostawiać samochodów w pasie drogowym.

Na ulicy Klonowej w Ornontowicach błąka się pies (nierasowy). Obecnie został zamknięty na jednej z posesji. Prosimy właściciela psa o jak najszybszy odbiór zwierzęcia, w przeciwnym razie zostanie w dniu 23.08.2019 r. odłowiony przez Przychodnię Weterynaryjną dr Teodorowskiego w Orzeszu ul. Powstańców 7 (tel. 221-52-56, 503-192-203) i przewieziony do Schroniska w Rudzie Śląskiej ul. Bujoczka.

Informację o miejscu przebywania psa można uzyskać w Urzędzie Gminy tel. 32/33-06-229.

Do góry